Thema: Preventieve screening logopedie

De logopedisten die bij Timpaan werken, kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd screenen op problemen in de spraak-taalontwikkeling. Het doel van de screening is het opsporen van spraak-taalproblemen die op jongere leeftijd gemist zijn of pas op latere leeftijd naar voren komen, zoals problemen met vertelvaardigheden, stotteren, articulatie en leesvoorwaarden.  

Vanaf de geboorte tot ongeveer 6 à 7 jaar is er sprake van een taalgevoelige periode. Onder normale omstandigheden leert het kind in deze periode de spraak en taal van nature, als vanzelf. Wanneer er problemen in de spraak-taalontwikkeling zijn, is behandeling gedurende deze periode ook het meest effectief. 

Bij Timpaan richten we ons op de signalering van spraak-taalproblemen bij vijfjarige kinderen, door individuele screening per kind of groepsobservatie in de klas. Op aanvraag kan ook screening bij oudere of jongere kinderen plaatsvinden. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de school of de ouders.

Met toestemming van ouders kan de individuele screening digitaal of op papier worden uitgevoerd. De screening duurt gemiddeld 20 minuten. Na de screening geven we een advies: of er al dan niet logopedie nodig is, of mogelijk een doorverwijzing naar een KNO-arts.

Aan de screening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over kosten en de werkwijze kan je contact opnemen met één van de logopedisten van Timpaan.