Dyslexie particulier

Particulier dyslexieonderzoek

Basisschoolleerlingen

Voordat je je kind aanmeldt voor een particulier onderzoek, raden wij aan contact op te nemen met één van onze regiebehandelaars (GZ-psychologen en orthopedagoog-generalisten). De regiebehandelaar gaat na of er voldoende reden is voor een vermoeden van dyslexie. Indien dit het geval is, kan dyslexieonderzoek plaatsvinden. In bepaalde gevallen (bij bijv. A- en B-scores op vakken anders dan technisch lezen en spellen, of bij een net verlopen onderzoek) is het mogelijk geen of verkort intelligentieonderzoek te doen. De regiebehandelaar beslist dit.

Tarieven dyslexieonderzoek basisschoolleerlingen per 01-01-2023

  • Volledig dyslexieonderzoek (incl. intelligentieonderzoek):€ 1090,-
  • Dyslexieonderzoek (incl. verkort intelligentieonderzoek): € 720,-
  • Dyslexieonderzoek (zonder intelligentieonderzoek): € 880,-

Indien uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad sprake is van dyslexie, krijgt je kind een dyslexieverklaring en heeft hij/zij recht op een aantal dispenserende maatregelen en compenserende middelen op school (bijvoorbeeld extra tijd en vergroot lettertype bij toetsen). Een vergoed behandeltraject behoort niet tot de mogelijkheden. Hiervoor gelden dezelfde eisen als voor een vergoed onderzoek. Wel behoort een behandeling op eigen kosten tot de mogelijkheden.

Soms kunnen kinderen zo goed compenseren (bijv. door een hoge intelligentie) dat er niet of nauwelijks leesproblemen zijn (geen D- en E-scores), maar wel spellingproblemen. Vanaf midden groep 7 is het mogelijk een diagnose dyslexie te stellen op grond van alleen spellingproblemen.

VO-leerlingen

Dyslexieonderzoek is tevens mogelijk bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. Er wordt gestart met een intake en het beoordelen van de voorinformatie (toetsgegevens en informatie over de hulp op de basisschool en/of huidige school, informatie over eventuele bijkomende problematiek en aanpak huiswerk). Als uit de verkregen gegevens blijkt dat er inderdaad een gegrond vermoeden is van dyslexie, kan nader onderzoek gedaan worden. Het onderzoek kan plaatsvinden op één van onze kantoren in Assen of Gorredijk.

Tarieven dyslexieonderzoek VO-leerlingen per 01-01-2023:

Zoals gezegd vindt eerst een intake plaats (á € 140,-). Mocht na de intake blijken dat een dyslexieonderzoek kan worden afgenomen, dan komen daar onderstaande kosten bij:

  • Dyslexieonderzoek (inclusief onderdelen verbaal begrip en verwerkingssnelheid): € 700,-
  • Dyslexieonderzoek (verkort dyslexieonderzoek): € 610,-
  • Dyslexieonderzoek (inclusief intelligentiebepaling): € 980,-