VVE-monitor: zicht op het VVE-beleid

VVE-monitor: zicht op het VVE-beleid

Het VVE-beleid is gericht op het bieden van ontwikkelingskansen van jonge kinderen. Om zicht te krijgen op de effectiviteit van VVE is het belangrijk dat de gemeente en de partners systematisch de uitvoering en de resultaten van VVE evalueren. Timpaan Onderwijs kan je daarbij ondersteunen door middel van het uitvoeren van een VVE-monitor.

Antwoord op beleidsvragen

In de rapportage van de VVE-monitor krijg je antwoord op de beleidsvragen die spelen op het gebied van VVE binnen de gemeente. Het gaat hierbij om vragen als:

 • Is er voldoende VVE-aanbod in de gemeente?
 • Worden er genoeg kinderen uit de VVE-doelgroep bereikt?
 • Welke aandachtspunten zijn in de uitvoering van VVE bijvoorbeeld op het gebied van ouderbetrokkenheid, de pedagogische kwaliteit en de externe zorg?
 • Hoe staan we ervoor ten aanzien van de resultaatafspraken in de gemeente?

De antwoorden op deze vragen kunnen worden gebruikt voor het bepalen van het vervolgbeleid. Te denken valt aan het vergrote van het doelgroepbereik, de kwaliteit van de VVE en professionalisering, maar ook aan het verhogen van de resultaten van VVE.

Barbara Kroeze Drs.

Barbara Kroeze Drs.

Programmaleider Inhoud en Innovatie
06 155 09 122

Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

Modules Bereik, Resultaten en Kwaliteit

Er zijn drie monitormodules die gezamenlijk of los van elkaar ingezet kunnen worden.

Module Bereik

Bij het onderdeel ‘bereik’ moet gedacht worden aan de volgende monitorvragen:
 • Wat is de omvang van de totale populatie kinderen in de voor VVE relevante leef-tijdsgroep in de gemeente?
 • Hoeveel doelgroepkinderen zijn er in de gemeente?
 • Wat is de verdeling van de doelgroepkinderen over de wijken/dorpen?
 • Hoeveel VVE plaatsen worden er aangeboden in de gemeente?
 • Worden de VVE-plaatsen op de juiste locaties aangeboden?
 • Is het aantal VVE-plaatsen voldoende om het aantal doelgroepkinderen te bereiken?
 • Zijn er plekken waar onvoldoende VVE-plaatsen worden aangeboden voor de specifieke doelgroep in een wijk/dorp?
 • Wat is het daadwerkelijke bereik van de doelgroepkinderen?
 • Wat is het bereik per locatie?
 • Hoe lang maken doelgroepkinderen gemiddeld gebruik van een VVE-plaats (hoe lang profiteren ze van het VVE-programma?)?
 • Maken kinderen die gebruik maken van een VVE-plaats ook daadwerkelijk 10 uur in de week gebruik van deze plaats?
 • Zijn er wachtlijsten? Staan doelgroepkinderen op deze wachtlijsten en hoe lang staan ze gemiddeld op de wachtlijst?
 • Wat is de reden waarom ouders geen gebruik maken van de VVE-plaatsen?
 • Hoeveel doelgroepkinderen stromen tussentijds uit in de voorschoolse periode?

Module Kwaliteit

Bij het onderdeel ‘kwaliteit’ wordt vooral gekeken naar de kwaliteit van het aanbod. Bij dit onderdeel is de kwaliteit van degenen die het aanbod verzorgen cruciaal. Uit vele onderzoeken is immers gebleken dat de pedagogisch medewerker het verschil maakt. De volgende beleidsvragen zijn relevant:

 • Hoe is de kwaliteit van VVE in de gemeente?
 • In hoeverre voldoet de gemeente aan de wettelijke eisen in het kader van het VVE-beleid?
  • % leidsters op een VVE-locatie dat geschoold en gecertificeerd is in het werken met een VVE-programma (dan wel op dit moment scholing volgt);
  • % leidsters op een VVE-locatie dat voldoet aan de taaleisen die aan pm-ers wordt gesteld. Lezen en spreken op niveau 3F en schrijven op niveau 2F;
  • % leidsters dat voldoet aan het minimaal gestelde opleidingsniveau vanuit de wet OKE;
  • % VVE-locaties waar 10 uur in de week (per groep) dubbele bezetting wordt gerealiseerd;
  • het gebruikte VVE-programma en de manier waarop dat programma wordt gebruikt.
 • In hoeverre voldoen de VVE-locaties in de voor- en vroegschool aan de gestelde basiscondities voor VVE?
 • Hoe is het niveau van kwaliteit van de uitvoering van VVE per locatie?
 • Hoe is het niveau van kwaliteit van de ouderbetrokkenheid binnen VVE per wijk/dorp?
 • Hoe is het niveau van kwaliteit van de ontwikkeling, zorg, begeleiding binnen VVE per locatie?
 • Hoe is het niveau van kwaliteit van de kwaliteitszorg van VVE per locatie?
 • Hoe is het niveau van kwaliteit van de doorgaande lijn binnen VVE per wijk/dorp?
 • In hoeverre wordt voldaan aan de kwaliteitseisen en -afspraken rond de opbrengsten?

Module Resultaten

Bij het onderdeel ‘Resultaten’ ligt de focus op het resultaat van het VVE-beleid en de opgestelde resultaatafspraken. Er moet gedacht worden aan de volgende monitorvragen (let op: dit onderdeel is heel specifiek voor elke gemeente omdat er overal andere resultaatafspraken worden gehanteerd):

 • Hoe scoren de doelgroeppeuters op de Cito-peutertoetsen voor taal en rekenen?
 • In hoeverre blijft het percentage leerlingen met een verlengde kleuterperiode binnen de wettelijke eisen?
 • In hoeverre worden de opgestelde resultaatafspraken gehaald?
 • In hoeverre hebben de inspanningen effect op de prestaties van doelgroepkinderen? Is er sprake van verbetering?

Wat is er mogelijk

De inhoud van de modules voldoet minimaal aan de wettelijke eisen en de indicatoren van het Inspectietoezicht. Op basis van de beleidsvragen die de VVE-partners hebben, maakt Timpaan Onderwijs de monitor op maat. Om de betrokken scholen en voorschoolse voorzieningen niet onnodig te belasten, maken we zoveel mogelijk gebruik van de al aanwezige gegevens. Zo werken we nauw samen met de GGD om zoveel mogelijk hun kinddossier als basis voor de gegevensverzameling van de monitor bereik te gebruiken.

De monitor moet worden gezien als een groeimodel. We starten altijd met een nulmeting om in beeld te brengen wat de kwaliteit van de gegevens is. Op deze manier wordt toegewerkt naar een zo compleet mogelijk gegevensbestand, waardoor er daadwerkelijk betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden.

Als voorbeeld is de factsheet van de monitor voor de gemeente Hoogeveen toegevoegd. Deze factsheet is een verkorte weergave van de monitorrapportages.

Meer informatie

Ook een helder zicht op de start van zaken rond de uitvoering van VVE in je gemeente? Barbara Kroeze en Manon Dijkhuizen vertellen je graag meer.