Positieve houding zorgt voor educatief partnerschap

Positieve houding zorgt voor educatief partnerschap

Geplaatst op 22 juni 2017

Het traject ‘Samen met ouders’ biedt scholen, peuter- en kinderopvang organisaties de mogelijkheid om in eigen tempo te werken aan eigen prioriteiten inzake ouderbeleid. Het traject begint met een nulmeting, waarbij wordt stilgestaan bij de huidige en gewenste situatie van ouderbetrokkenheid en welke verandercapaciteit er is tot de eindmeting, uiterlijk 2 jaar later.

“Binding is investeren in een positieve relatie en vertrouwen.”

Onderdelen traject

In de metingen en gesprekken komen aan de orde:

 • Visie
  Er is een heldere visie op ouderbetrokkenheid en partnerschap. Uit alle informatie van de (voor)school aan ouders blijkt hoe belangrijk je ouderbetrokkenheid vindt.
 • Zichtbaar gedrag
  In het gedrag van alle medewerkers is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar. Aan alles is te merken dat alle kinderen, leerlingen en ouders welkom zijn. Pm’ers/leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de organisatie.
 • Actief betrokken ouders
  School, peuterspeelzaal en kinderdagverblijf laten zien dat kinderen en ouders actief betrokken worden bij de organisatie.
 • Samen verantwoordelijk voor leer- en ontwikkelresultaat
  Leraren/pm’ers, leerlingen en ouders zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs en de leer- en ontwikkelingsresultaten. De resultaten zijn toegankelijk voor de eigen ouders. Ouders werken samen met de leerkracht/pm’er gericht aan de ontwikkeling van het kind. De (voor)school stimuleert het onderwijsondersteunend gedrag van ouders.
 • Ouders als gesprekspartners
  Gesprekken tussen leraren/pm’ers en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid als gesprekspartner gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Naast algemene ouderavonden waar alle ouders verwacht worden, vinden er oudergesprekken op maat plaats. De hoeveelheid en het aantal gespreksonderwerpen kunnen per ouder verschillen.
 • Informatie, wederzijdse verwachtingen en bijdragen
  De (voor)school en ouders bespreken aan het begin van het schooljaar wat de wederzijdse verwachtingen en bijdragen zijn. De (voor)school informeert ouders planmatig op een eigentijdse wijze over ontwikkelingen rondom de school en de klas en geeft ouders de mogelijkheid op informatie te reageren en/of inbreng te hebben bij de informatievoorziening naar alle ouders.

Ouderbetrokkenheid

Als nu blijkt dat de thuissituatie van kinderen veel invloed heeft (misschien zelfs doorslaggevend is) op leerprestaties en welbevinden, dan is een goede relatie met ouders een must. Je kan het als (voor)school niet alleen. Het certificeringstraject ‘Samen met ouders’ is een katalysator in het denken en doen van het schoolteam inzake ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie over het traject, kun je contact opnemen met Timpaan Onderwijs.