Akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

Akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

De wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zet in op het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang en het vergroten van mogelijkheden voor innovatie. In mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel.

Vier pijlers in IKK wet

Een goede start voor kinderen is van groot belang, voor ieder kind en voor de maatschappij. Vroege ontwikkelingsstimulering in voorschoolse voorzieningen kan een bijdrage leveren aan een meer kansrijke start voor kinderen, aan hun ontwikkeling in de algemene zin en daarmee bijvoorbeeld ook aan hun schoolloopbaan en op de arbeidsmarkt. Kinderopvang speelt daarin een belangrijke rol. Kinderopvang van hoge kwaliteit stelt de ontwikkeling van het kind centraal, en draagt zo bij aan een goede start voor kinderen in de maatschappij. Het versterken van de kwaliteit van de kinderopvang is daarmee van belang voor zowel het kind als de samenleving.

De hoofdlijnen van het akkoord zijn samengevat in vier pijlers:

 1.  De ontwikkeling van het kind staat centraal

  Het waarborgen van een pedagogische praktijk waar kinderen zich in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen. Bij het ontwerp van maatregelen staat het kind centraal.
  Het structureel volgen van de ontwikkeling van kinderen kan met behulp van volgsystemen zoals KIJK!, Looqin of Pravoo. Zo kan o.a. de aansluiting met de basisschool beter geborgd worden.

 2. Veiligheid en gezondheid

  De omgeving waarin kinderen zich ontwikkelen is veilig en gezond. Ze worden beschermd tegen grote risico’s en leren ze omgaan met kleine risico’s. De training Meldcode kindermishandeling kan bijdragen om adequaat te reageren bij onveilige situaties. Signaleren, handelen en communiceren (met ouders) zijn onderdelen van de training.

 3. Stabiliteit in de praktijk en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk

  Een stabiele en daarmee veilige omgeving is een voorwaarde voor ontwikkeling. Door maatwerk kan de kinderopvangorganisatie, de medewerker en de oudercommissie innoveren en de pedagogische kwaliteit en de wensen en behoeften van kinderen en hun ouders centraal stellen.
  De training Werken met baby’s is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van babyopvang.

 4. Kinderopvang is een vak. Investeren in de kwaliteit van beroepskrachten

  Er worden hogere eisen gesteld aan de professionaliteit van pm’ers, omdat zij en de kinderen dat verdienen. Er is doorlopend aandacht voor de ontwikkeling van de vaardigheden van beroepskrachten. Werken aan professionaliteit kan door:
  – het verhogen van het taalniveau van pm’ers;
  – de training Werken met baby’s;
  – de opleiding tot pedagogisch coach (deze komt binnenkort beschikbaar).

Meer informatie

Heb je vragen over de wet IKK of wil je van gedachten wisselen over welke stappen jouw organisatie kan nemen om te werken aan kwaliteit en innovatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Rikst Vermaat.