Aanmelden Onderbouwdag SOOOG

Aanmelden Onderbouwdag SOOOG

21e eeuwse vaardigheden zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst. Om ze goed voor te bereiden op de samenleving van de toekomst, is het belangrijk dat deze vaardigheden een plek krijgen in het onderwijs, al beginnend in de onderbouw.

Denk aan pijlers als: Communiceren, Creativiteit, Kritisch denken, Onderzoekend leren, ICT geletterdheid en Thematisch werken. Veel scholen vinden het ingewikkeld om deze pijlers op te nemen in het aanbod.

De manier waarop je met jonge kinderen werkt is anders georganiseerd, dan het onderwijs in de bovenbouw. Jonge kinderen ontwikkelen sprongsgewijs. Spel is een belangrijk middel om in de volledige breedte tot ontwikkeling te komen. Hoe pas je de 21e eeuwse vaardigheden toe in je onderwijs aan jonge kinderen?

Tijdens de SOOOG Onderbouwdag op woensdag 3 oktober 2018 in Winschoten willen we je op een praktische manier inspireren. Wil je erbij zijn? Maak dan ruimte in je agenda en reserveer een stoel!

Gastspreker

We beginnen de dag met gastspreker Mark Mieras, wetenschapsjournalist (o.a. Volkskrant) en gespecialiseerd in hersenontwikkeling. Mark Mieras is vooral bekend door zijn boeken ‘Ben ik dat?’ en ‘Liefde’. Zijn plenaire lezing heeft als onderwerp ‘Kinderen scheppen hun eigen brein’:
Kinderen bouwen hun eigen brein en maken zich in een razend tempo de wereld eigen. Zelf ontdekken is daarbij het uitgangspunt. Toch spelen volwassenen een sleutelrol. Zij scheppen veilige speelruimte en helpen de aandacht te richten. Daarom is een speelse interactie tussen jonge kinderen, ouders en leraren zo belangrijk. Kinderen breng je groot met aandacht, vertrouwen en spel.

Workshops

Verdeeld over de dag zijn er 10 praktische en inspirerende workshops in drie ronden. Direct na de inleiding is de eerste ronde, in de middag zijn er 2 ronden. Tijdens de lunch kun je een informatiemarkt bezoeken. Op het aanmeldformulier selecteer je de workshops van jouw voorkeur.

Programma

09:00 – 09:15 uur | Ontvangst
09:15 – 10:30 uur | Plenair Deel door Mark Mieras
10:30 – 10:45 uur | Pauze
10:45 – 12:00 uur | Workshop ronde 1
12:00 – 13.00 uur | Lunch en informatiemarkt
13.00 – 14:15 uur | Workshop ronde 2
14:15 – 14:45 uur | Pauze
14:45 – 16.00 uur | Workshop ronde 3
16:00 – 17:00 uur | Afsluiting

Overzicht workshops

Er worden 10 workshops aangeboden. Klik op de workshop om de inhoud te lezen. Via het aanmeldformulier kun je 4 voorkeuren voor een workshop aangeven. Op basis van binnenkomst stellen wij per deelnemer een persoonlijk workshop-programma op.

Hoe mooi is verwondering | Fabien van der Ham
Filosoferen laat kinderen leren denken, redeneren, luisteren, vragen stellen en onder woorden brengen wat ze denken en hun eigen mening vormen. Dit kan zeker al bij hele jonge kinderen. Laat je verwonderen door hun denken en openheid. Maar de leukste reden is dat je kinderen op een heel andere manier leert kennen, je leert niet zozeer wat ze denken maar hoe ze denken. Filosoferen kan een heerlijk vrij gevoel geven. Er bestaan namelijk geen foute antwoorden en je hebt er geen kennis voor nodig, alleen je hoofd. Iedereen heeft een hoofd. Of je nou dyslexie, dyscalculie of iets anders hebt.
Wat kruipt daar door de groep - Programmeren | Nina Oosterveen
Kinderen groeien op in een steeds meer geautomatiseerde maatschappij. Programmeren kun je vroeg mee beginnen, dus zeker in de onderbouw. Niet alleen met computer, tablet of robot, juist met andere materialen kun je de grammatica van het programmeren aanleren. De kinderen leren eerst in stapjes denken. Samen werken ze, al kritisch denkend, spelenderwijs naar de oplossing toe. In deze workshop gaan we op inspiratietocht wat je hiervoor nodig hebt in de groep. Welke activiteiten, apps en materialen kun je bij de onderbouw goed inzetten.
Spelen in stilte: mindfulness in de klas | Irma Smegen
Kinderen krijgen heel wat prikkels te verwerken en hebben steeds vaker last van spanning. Met mindfulness ontwikkelen ze vaardigheden om zich te ontspannen, te concentreren en zo in balans te blijven. In deze workshop leer je hoe je rustmomenten kunt creëren en mindfulness spelenderwijs en op een eenvoudige manier in je groep kunt introduceren. De oefeningen die we doen, kun je de volgende dag meteen uitvoeren met je kinderen. Even een adempauze, ook voor jezelf.
Mindmappen met jonge kinderen | Rianne Hofma
De workshop Mindmappen met kleuters is vooral een inspiratie workshop. Rianne vertelt uitgebreid op welke wijze zij de mindmapdidaktiek succesvol inzet bij de lessen begrijpend luisteren, woordenschatontwikkeling en wereldoriëntatie. Ze ziet dit terug in de resultaten van haar eigen leerlingen, maar heeft hier ook in het afgelopen jaar, in samenwerking met de afdeling Onderwijswetenschappen en Theoretische Pedagogiek van de Vrije Universiteit, onderzoek naar verricht.
Daarnaast geeft zij suggesties hoe kleuters tijdens de werkles aan de slag kunnen met verschillende mindmapactiviteiten en hoe zij zelf in de loop van groep 2 een eenvoudige mindmap kunnen maken. Om dit allemaal te illustreren neemt ze neemt veel concreet materiaal mee.
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong | Lidy Ahlers
Om jonge leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong op school goed te kunnen begeleiden, is het van groot belang de signalen zo vroeg mogelijk te herkennen. Volgens van Gerven (2009) hebben slimme kleuters een heel ander onderwijsconcept dan leerkrachten. De kans dat zij teleurgesteld worden in groep 1-2 is vrij groot. Onderpresteren ligt dan al gauw op de loer. In deze workshop gaan we in op signaleren, didactisch handelen en het aanpassen van het onderwijsaanbod.
Leef je in, leef je uit! | Heidi Wolters
Geef je leerlingen ruimte in creatief denken en doen. Creativiteit betekent dat je durft te kiezen voor je talent en voor wie je bent. Dat je je eigenheid durft te leven, jezelf durft te tonen zoals je bent. Creativiteit is daarom verbonden met Eigenheid. Niet alleen deze waarde, ook Verwondering, Verbeeldingskracht en Empathie komen langs wanneer jij en wij met creativiteit aan de slag gaan. Wie zich verwondert, kijkt met nieuwe ogen. Dat ‘anders kijken’ is een belangrijke basis voor creativiteit.
Doorstroom 2-3: Wij spelen en leren samen verder….! | Rian Helmink
Is het kind klaar voor groep 3, of is groep 3 klaar voor het kind? Hoe ga je als leerkracht en als school om met een kleuter die nog niet toe lijkt te zijn aan groep 3? Hoe geef je vorm aan een goede doorstroom? Wat is daarbij de rol van spel en de speelleeromgeving, ook juist in groep 3?  Doorstroom van groep 2 naar groep 3 staat volop in de aandacht. Naar aanleiding van de brochure van de PO raad zijn er veel vragen ontstaan rondom de doorstroom 2-3 en zijn scholen zoekende naar een passende uitwerking in de praktijk. Tijdens deze workshop worden zowel de highlights uit de brochure als concrete mogelijkheden voor de praktijk belicht. Dit helpt u een start te maken om deze handreiking toe te passen op je eigen praktijk.
Hoe herken je TOS? | Helma Gerdes
 Kinderen met een Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) verwerven de moedertaal of thuistaal langzaam en moeizaam. Ze horen goed en hebben een normale intelligentie. Toch ondervinden ze problemen met het uiten van taal en vaak ook met het begrijpen van taal. Taal speelt een cruciale rol in de cognitieve ontwikkeling van kinderen. In deze workshop leer je hoe je een TOS kan signaleren. En wat je vervolgens in de klas zou kunnen doen.
Buiten... een krachtige, evenwichtige leerplek | Marja van Delden
Kleuters moeten veel (en hun juffen ook)! Omdat het bewezen is dat kinderen buiten, in een vrije situatie veelzijdig ontwikkelen, is de speelplaats de beste plek om kinderen onderwijs te geven. Je zult merken dat je door de mooie voorbeelden in deze workshop anders naar buitenspelen gaat kijken. Je krijgt tips hoe je tijdens het buitenspelen op een kleuter-eigen manier handelingsgericht kunt werken rondom de zandbak. Zo kun je op een professionele manier passend onderwijs bieden op de speelplaats!
Van nieuwsgierigheid naar ontdekking - onderzoekend leren | Michiel Masselink
In deze workshop maak je kennis met onderzoekend leren in de onderbouw. Eerst je ervaar je onderzoekend leren: hoe kom jij van nieuwsgierigheid naar een ontdekking?! Daarna krijg je informatie over wat onderzoekend leren met jonge kinderen precies inhoudt: van de onderzoekscirkel tot een leerlijn en het begeleiden van onderzoekend leren. Natuurlijk ga je naar huis met allerlei voorbeelden van onderzoeksactiviteiten voor de jonge onderzoekers in je groep!
Werken met handpoppen | Nita Missoorten
In deze workshop leer je de basis van het werken met een handpop. Wij laten je kennis maken met verschillende handpoppen en leren je hoe je de pop kunt inzetten als een pedagogisch hulpmiddel in de groep of bij het individuele kind. Het is de bedoeling dat wij je na de workshop zo enthousiast hebben gemaakt dat je onmiddellijk met een handpop aan de slag wilt gaan.

Locatie

Cultuurhuis De Klinker, Mr. D.U. Stikkerlaan 251, 9675 DG Winschoten.

Aanmelden

Aanmelden voor de onderbouwdag is niet meer mogelijk.